מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
פלם, אברהם דב בריש ספר עין המים, והוא אבל ומספד תמרורים על מות... מרדכי זאב אורנשטיין 1837
מילזהגי, אליקים ספר ראביה: השגות על ספרו של הרב החכם הבקי המפורסם מהורר ליפמאן צונץ מברלין ועל דברי הרב החכם החריף המבקר המפורסם מהורר שלמה יהודה 1837
רפפורט, שלמה יהודה על ספר בוחן צדיק הנדפס מחדש בפראג 1839
Schreiben aus Gallizien, (6. October): Joseph Perl 1839
Mannheimer, Isaac Noah Gedächtnissrede aus Joseph Perl gehalten in Wiener Tmpel 1839
פישמן, נחמן יצחק מוהר, אברהם מנדל, בודק, יעקב, מנטש, יעקב, הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, חוברת שניה נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי ה 1839
רוזנטל, מנחם מנדל עמק שושנים: זרוע בצמחים שונים, להסיר ולעקר חרולים וקמשונים [...] 1839
H. [Osias Heschel Schorr] Tarnopol, 28 Jan. 1840
רפפורט, שלמה יהודה על מות הרב החכם הגדול והחוקר הפילוסוף מוהר״ר נחמן קראחמאל ז״ל 1841
[לנץ, חיים ירוחם בן שמשון משלם פיבוש?] נשמת חיים: דברי הספר ותנחומים על פטירות[!] [...] מוהר"ר אברהם דוד [...]; ועץ החיים: בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו [...] 1841