מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
קרקובסקי, שמואל ד"ר יצחק שווארצבארט: פעלו ויומנו 1990
קרר, אליעזר על פרופ' מרדכי טור ז"ל 1967
קרש, יהודה די טרויעריקע וועלט פון הערץ בערגנער ('וואו דער אמת שטייט אין' – הערץ בערגנער, דערציילונגען, מעלבורן 1966, 300 זייטן. ארויסגעגעסן פ 1966
קרשט, י. מ. אין דער צייט וואס ער האט זיך אויבאהאלטען פון די נאציס האט ער איבערזעצט דעם תלמוד אויף אידיש 1948
קרשטיין, זכריה משולם ה. ב. זוסמאן – פון פאלק און פארן פאלק (א ביאגראפישע כאראקטעריסטיק פונ'ם באליבטען געזעלשאפטליכען טוער און פרעזידענט פון דעם 'גאליצי 1947
קרשטיין, זכריה משולם ר' יהודה גבריאל פייט – דער 'זיידענער יונגערמאן' פון גאליציאנער פארבאנד 1950
קרשטיין, זכריה משולם יעקב קירשענבוים, שרייבער, טעאטראל און טוער, שפיגעלט אפ 40 יאהר אידיש לעבען אין אמעריקא: זיין ראלע אלס 'מארגען זשורנאל' שיף-רעפארטע 1945
קרשטיין, זכריה משולם שומר און עבד נאמן פון גאליציאנער פארבאנד: געווידמעט יהושע ריינער'ס 75 יאריגען געבורטסטאג, געפייערט ביים פארבאנד'ס יוביליי באנקעט ל 1958
קשיר, איזידור פול מוני, המשחק היהודי 1935
קשת, ישורון שני משוררים 1962