מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
הכהן, מנחם דער טשעבינער ראש-הישיבה הגאון ר' ברוך שמעון שניאורסאן זצ"ל 2001
אורליאן, יהודה לייב האם לדוגמא: על גב' ש. שנירר ע"ה (סביב 1935—1939), 2001
ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו"רי החסידות ובמנהגיהם 2001
בראון, בנימין החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה: החת"ם סופר; ר' צבי אלימלך מדינוב; ר' יוסף-יוזל הורוויץ מנובהרדוק; הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק; הח 2001
שביד, אליעזר פרק תשיעי: היהדות כתרבות לאומית-רוחנית בהתפתחותה – משנת ר' נחמן קרוכמל על יסוד האדיאליזם הדיאלקטי של הגל 2001
אלפסי, יצחק הירשברג, חיים זאב 2001
ברטל, ישראל מ'אומה' ל'לאום': יהודי מזרח אירופה 1772—1881 (ספריית האוניברסיטה המשודרת) 2002
גריס, זאב הספר כסוכן תרבות בשנים ת"ס-תר"ס (1700—1900) (ספריית 'הילל בן חיים') 2002
זעירא, מוטי קרועים אנו: זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית 2002
כהן, טובה האחת אהובה והאחת שנואה': בין מציאות לבדיון בתיאורי האישה בספרות ההשכלה 2002