חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן

Author: 
שניידרמן, שמואל לייב
Title: 
חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן
Published in: 
פארווערטס, 7.6.1977, 3, 5.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[community ruins commemorated by means of M. Balaban]