ערענקראנץ וואלף זבארזשער

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
ערענקראנץ וואלף זבארזשער
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, מהדורה שנייה, מורחבת, כרך 2, a832—839.
Publisher: 
בוריס קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: