באלעטין – בראדער וועגען: באריכט פון אונזער געזעלשאפטליכער טעטיגייט 1947—1950

Publication title: 
באלעטין – בראדער וועגען: באריכט פון אונזער געזעלשאפטליכער טעטיגייט 1947—1950
Publisher: 
ארגון יוצאי ברודי בבואנוס-איירס
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[Brody Bulletin: The Report of our community activities 1947-1950]
Includes articles on Brody Jewry.

Community: