אויפן וועג קיין אמעריקע. די עמיגראנטן אין בראד

Author: 
צ'ריקובר, אליהו
Publication title: 
אויפן וועג קיין אמעריקע. די עמיגראנטן אין בראד
Source published in: 
הנ"ל (ע'), געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער-באוועגונג אין די פאראייניקטע שטאטן, 1, 159—176.
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

About the wave of immigration fom Russia to Brody during the ninth decade of the 19 century

Community: