געשיכטע פון דער יודישער נאציאנאל-אויטאנאמיע אינ'ם פעריאד פון דער מערב-אוקראינישער רעפובליק

Author: 
פהן, ראובן
Publication title: 
געשיכטע פון דער יודישער נאציאנאל-אויטאנאמיע אינ'ם פעריאד פון דער מערב-אוקראינישער רעפובליק
Publisher: 
קולטור
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

A history of the Jewish national autonomy in eastern Galicia during the period of the West Ukranian republic.