די יודישע עמיגראציע פון גאליציען פאר די לעצטע 30 יאהר; די יודישע אויסוואנדערונג פון גאליציען פאר די לעצטע דרייסיג יאהר

Author: 
רובשטיין, בנציון
Publication title: 
די יודישע עמיגראציע פון גאליציען פאר די לעצטע 30 יאהר; די יודישע אויסוואנדערונג פון גאליציען פאר די לעצטע דרייסיג יאהר
Source published in: 
די יודישע וועלט, 1913: 10 (אוקטובר), 106—112; 11 (נובמבר), 81—86.
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1913
Publication Language: