דער יידישער חורבן פון פוילען, גאליציע און בוקאווינע, פון טאג-בוך, תרעד-תרעז 1914—1917, חלקים 1—4 (הנ"ל, געזאמעלטע שריפטן, כרכים 4—

Author: 
אנ-סקי, ש. [שלמה זנוויל רפפורט]
Publication title: 
דער יידישער חורבן פון פוילען, גאליציע און בוקאווינע, פון טאג-בוך, תרעד-תרעז 1914—1917, חלקים 1—4 (הנ"ל, געזאמעלטע שריפטן, כרכים 4—6)
Publisher: 
אנ-סקי – ש. שרברק
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1921
Remarks: 

Appeared in 1921-1922.
About Galicia and Bucovina - in parts 2-4.