Delivery/acceptance board meeting (community assets in Nadvorna)

Community: 
Author: 
Community Board in Nadvorna
Document Type: 
Protocol
Date: 
February 08, 1933
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054
Original text: 

 

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Nadwórnej

PROTOKÓŁ

 Z posiedzenia zdawczo odbiorczego spisany dnia 8. lutego 1933 w lokalu gminy wyznaniowej żydowskiej w Nadwórnej.

 

Obecni:

Delegat Starostwa ? Cais, Goldberg Gabrijel, Dr. Bodnar Józef, Braunwasser Chaim, Heller Salomon, ? Majer rabin, Kressel Izrael, Kleinman Chaim, Knoll Szymon, Pecher Baruch, Perl Salomon, Rosenhek Dawid, Rothstein Eljasz, Schmidmajer Gedale, Scherzer Lev, Knoll  ?

Przewodniczący otwiera posiedzenie poczem przystąpiono do czynności zdawczo odbiorczych przy przejęciu funkcji przez nowo wybrany Zarząd.

I. Kasjer ustępującego Zarządu przedkłada księgę kasową rozpoczynającą się pozycją Nr. 5 z dnia 15/1 1932 i kończącą się pozycją Nr. 60 z dnia 8/2 1933 a zamkniętą saldem w kwocie 18 zł. 39 gr. W uzupełnieniu przedkłada 457 sztuk alegatów i kwitów kasowych oznaczonych cyframi od 1 do 397 oraz WI-60.

 Dotychczasowi przechowcy omawianych książeczek bloczkowych zapewniają przytem, że złożyli wszystkie w ich ręku znajdujące się książeczki bloczkowe i że z tychże żadna ani u nich ani za ich wiedzą u trzeciej osoby nie pozostała.

Za względu na obszernośc materjału kasowego takowy na miejscu nie został zbadany ani też szkontrum kasy przeprowadzone, natomiast zastrzegli sobie odbierający przeprowadzenie tegoż do dni 14-tu z prawem ponoszenia zarzutów oraz żądania dodatkowych wyjaśnień w tymże czasokresie.

 

II. Następnie oddano odbierającym księgi uchwał, obejmujące protokoły od dnia 29/5 1919 do dnia 11/1/ 1933 oraz księgę podawczą zawierająca pozycje of 4/1 1925 do 7/2 1933, księgę repartacyjną, akta i korespondencję objęte fascykułami 1926/1932 oraz wszystkie pieczątki urzędowe, które to odbierający odebrali.

 

III. Oddający podają, że w skład majątku gminy żydowskiej wchodzi:

1) łaźnia rytualna: w tem miejscu stwierdza się, że łaźnia tak zwana nowa nie jest wykończona, że w sprawie dostaw materjałów do budowy tejże zapozwał gminę Benjamin Kramer o zapłatę kwoty 2600 zł. -gr., stolarz F. Brenner o zapłatę kwoty 443 zł. i dotyczące spory sa w toku; że Markusowi Wienerowi względnie jego żonie należy sie wzrot [sic!] złożonej przy objęciu dzierżawy kaucji w kwocie 2.100 zł oraz zwrot wyłożonej przez niego na adaptację  kwoty niewiadomej wysokości, że z tymże dzierżawcą zawisł spór sądowy o rozwiązanie umowy dzierżawnej; że z tut. Kas Chorych przysługuje prawomocne roszczenie w kwocie 302235 zł. które obecnie zostaja egzekucyjnie ściągane w drodze przymusowego zarżadu łaźni ryt.

2) Bożnice: tak zwane, wielka, Beth - Hamidrasch, Beth-Hamidrasch nowy Kosowska, Wyżnicka, Otynijska, Palestynska i Magid'owska.

3) Cmentarz wraz z domem mieszkalnym dla dozorcy.

4) 34 sztuk rodałów -wedle zapodania oddających - znajdujących sie w bożnicach miejscowych oraz zamiejscowych, w gminach wiejskich należących do tut. gminy żydowskiej, za używanie których (ostatnio wymienionych) pobiera się bliżej oznaczone kwoty.

Odbierający oświadczają w tem miejscu, że omawiane rodały przejmują a zastrzeżeniem stwierdzenia ścisłości zapodanej ilości oraz kwot płaconych za używanie tychże.

5)Urządzenia kancelaryjne: składające się z 1. stołu, 13 krzeseł, 1 szafy, 1 umywalni, i 1 wieszadła.

IV. Stan bierny majątku stanowią: częściowo wykazane w budżecie zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat społecznych i składek za ubezpieczenie od ognia w kwocie 3300 zł. 24 gr.

Zobowiązanie otwarte: wyszczególnione w ustępie III, dług Nuchimowi Landesmanowi w kwocie 80 dolarów, Chaimowi Bicklowi w kwocie 295 zł oraz zobowiązanie sporne (w procesie): Nuchimowi Landesmanowi 761 zł, 20 gr. i N. Finkelsteinowi 1000zł.

Przewodniczący dawnego Zarządu oddane niniejszym cały powyższy majatek gminy nowo wybranemu Zarządowi a ten ostatni potwierdza odbiór z  zastrzeżeniami powyżej uwidocznionemi.

Przewodniczacy nowego Zarządu, p. Dr. Bodnar Józef obejmuje funkcję przewodniczacego Zarządu, dziękije dawnemu Zarządowi za jego dotychczasową działalność i ślubuje sprawować swoje zadania wedla najlepszej wiedzy i sumienia.

 Na tem protokół zamknięto i podpisano z tem ,że oddający zaznaczają , ze długi i zobowiązania pozostały za poprzedniego zarządu.

 

Oddający:

Goldberg Gabrijel w.z.

Kleinman Chaim w.z.

Heller Salomon w.z.

 

Odbierający:

Dr. Bodnar Józef w.z.

Kressel Izrael w.z.

Braunwasser Chaim w.z.

 

English translation: 

 

A detailed report of the delivery/acceptance board meeting

 

The board meeting took place on February 8, 1933 in the building of the Jewish Community in Nadvorna.

Present:

Representative of the Starosty - Cais, Goldberg Gabrijel, Dr. Bodnar Józef, Braunwasser Chaim, Heller Salomon, ? Majer rabin, Kressel Izrael, Kleinman Chaim, Knoll Szymon, Pecher Baruch, Perl Salomon, Rosenhek Dawid, Rothstein Eljasz, Schmidmajer Gedale, Scherzer Lev, Knoll  ?

I. The cashier of the outgoing board presented the community account -book closed with a balance of 18zl 39 gr. The new board received also different receipts and account notepads. The delivered materials were too many to be check during the meeting, so the new board accepted them with a right to check them and level objections within 14 days.

II. The books of resolutions were delivered together with correspondence and community official stamps.

III. The outgoing board presented the wealth/ possessions of the Jewish Community in  Nadvorna:

1) Ritual bath: not finished. Regarding the delivery of the building materials, the community was sued by Benjamin Kramer for 2600zl, and by F. Brenner (carpenter) for 443 zl. The cases are in progress.

The community should return 2100 zl to Markus Wiener, or his wife, for a deposit put up for a lease. They should also receive back an unknown amount of money given by Markus Wiener for the adaptation. There is an ongoing case with this leaseholder to cancel the lease contract.

The local health-insurance fund laid a claim to 302235 zl, which is being executed.

2) Prayer houses: so called "great" Beth Hamidrash. Beth Hamidrash new, Kosowska, Wyznicka, Otynijska, Palestynska and of the Nagid.

3) Cemetery: together with a house for the keeper.

4) 34 Torah Scrolls, located in local prayer houses and in the villages belonging to the local community (the village communities pay for the use of the Torah, but the cost is unknown)

The new board reserved itself the right to verify the number of Torah scrolls and the amount of money paid by the country communities.

5) Office equipment: 1 table, 13 chairs, 1 wardrobe, 1 wash sink (?), 1 hanger stand (?)

IV. Passive wealth/income:

Arrears for unpaid communal fares and fire-insurance fee: 3300zl 24gr

Financial obligations: (partially mentioned in paragraph III)

 Nuchim Landesman: 80 Dollars

Chaim Bickl: 295 zl,

Obligations (case in progress): Nuchim Landesman: 761 zl 20 gr

N. Finkelstein: 1000 zl.

 

The new board accepted its function with remark that all the debts and obligations were made by the outgoing board:

Signatures of outgoing  board:

Goldberg Gabrijel 

Kleinman Chaim 

Heller Salomon 

 

New Board:

Dr. Bodnar Józef 

Kressel Izrael 

Braunwasser Chaim