Correspondence regarding the appointment of a substitute rabbi in Solotvin

Document Type: 
Letter
Date: 
1907
Archive: 
CAHJP + ЦГИА Украины, г. Львов. ф. 148, оп. 51, д. 872
Description: 

 

Abstracts:

On December 24, 1905 The Board of the Jewish community in Solotwina appointed a temporary substitute rabbi Alter Ludmer. The chief rabbi Nuchim Ire Gelles didn't agree for the nomination and lodged an appeal. Ludmer was to fulfill rabbi's duties when  Nuchim Ire Gelles was absent. It seems that Gelles was accused of inability to fulfill his duties due to his frequent departures from Solotvin. The case was submitted to Starosty and Governor  (1907) who advised to investigate the case and verify the accusations against Gelles. Although the Board of the Community had probably no right to appoint a vice-rabbi, Alter Ludmer was to replace  Nuchim Ire Gelles when the chief rabbi was away for a period longer than 3 days.

Original text: 

 

p. 11

Bohorodczany 3 Stycznia 1907, L. 13943

 

Nuchim Ire Gelles rabin w Sołotwinie wnosi rekurs od rezolucji z dnia 29 sierpnia 1906, L. 9530, którą ustanowiono Altera  Ludme  na zastępcą rabina i upoważniono do wykonywania funkcyi rabinackich na wypadek nieobecnosci Gellesa.

 Przedkładam [Namiestnictwu] przy dołączeniu aktów przedmiotowych do dalszej decyzji.

CK. Starosta

p. 11 Namiestnictwo przyjeło do wiadomości z odnotowaniem, że zastępca prowizoryczny Alter Ludmer ma prawo wykonywać funkcje rabina tylko w razie tego nieobecności Gellesa,  "z  wezwaniem [Gellesa] aby w razie wyjazdu  na czas dłuższy  jak trzy dni oddawał księgi rabinackie Alterowi Ludmerowi."

Ck Namiestnictwo ....rekursy  Nuchima Ire Gellesa uchyla z urzędu przytoczone wyżej reskrypty Starostwa i unieważnia uchwałę Zwierzchności wyznaniowej izr. Gminy wyznaniowej w Sołotwinie z dnia 24 grudnia 905 r. którą przedstawiono Alterowi Ludmerowi  ? prowizorycznego  zastepcy rabina na czas niedłuższy niż 6 miesięcy . Pominąwszy bowiem, że zastępca rabina z  upoważnieniem do sprawowania funkcyi przekazanych rabinom § 17  ust. z 21/3 1890 ? Dz. Np. 57 - jak to wynika z motywów uchwały Zwierzchności wyzn. z 24/12 1905 - może być ustanowiony po myśli § 14  ? ustawy tylko w przypadkach trwałej  względnie dłuższy czas ?? przeszkody rabina do  pełnienia swych funkcyi, co jednak w tym przypadku niema [sic!] miejsca, brak

kompetencji Zwierzchności wyznaniowej do powzięcia  takiej uchwały gdyż mianowanie rabinów, assesorów rabinackich i innych funkcjonariuszy , urzędników i ? gminnych, bez różnicy, czy mianowanie ma nastąpić stale czy prowizorycznie.

 

Od tej decyzji wolno wnieśc rekurs do C.K. Ministerstwa wyznań i oświecenia, któryj podac należy do Starostwa w terminie 4 tygodni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia inty...

Zwracając załączniki relacyi z 3/1 1907 L. 13943  poleca się, aby, o ile to dotąd nie nastapiło przeprowdził zarządzone reskryptem z 9/2 1907 L. 155.365/06 dochodzenie celem stwierdzenia prawdziwości zarzutów podnoszonych przeciw Gellesowi a ponowionych w motywach unieważnionych tą decyzyą uchwały Zwierzchności wyzn. z 24/12 1905.

 

L. 15006 [probably canceled] wydało decyzję w sprawie i z poleceniem aby pouczył zwierzchność wyznaniową izr. Gminy w Sołotwinie, że w razie, gdyby rabin Nuchim Ire Gelles , przez nieusprawiedliwione wydalanie się z gminy lub inne wykroczenia naruszał obowiązki  powinno mu wytoczyć śledztwo dyscyplinarne i na podstawie  wyniku tego śledztwa  ...dowano wydanie zarządzeń mających na celu zapobieżenie dalszym z jego strony wykroczeniom.

English translation: 

  --