Register of cheders in Lysiec, 1877

Community: 
Document Type: 
Letter
Date: 
1877
Archive: 
CAHJP, HM2/8994.2 - ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 146, оп. 51-в, д. 24, л. 7-7об
Original text: 

 

Wykaz

w obrębie gminy miasteczka Łyśca znajdujących się Hajderów majacych cechę zakładów czysto konfesyjnych.

 

Czyli lokal szkolny jest odpowiedni wumogom sanitarnym, i czyli zaopatrzony w potrzebne sprzęty

Kwalifikacya nauczyciela

Ilość dzieci uczęszczających do szkoły

Nazwa

nauczyciela

No.

Domu szkoły

Jest odpowiedny.-

sprzęty dostateczne

posiada do tego dekret kwalif: od przełożeństwa gminy wyznaniowej  Łysieca 12. Września 1875.

30[deleted] tylko 29

Zachary(?) Wolf Schwarz

221

"

Nie posiada dekretu kwalif:

verlatur posiada

30.

Leisor Galering

237

"

"

nie posiada

12[deleted] tylko 11.

Pinchas Kraut

265

nie jest odpowiednym bowiem jest mały i nader wilgotny.-

sprzęty dostateczne

"

verlatur

posiada

9.

Mojżesz Leib Haiss

170

Nie jest odpowiednym bowiem jest nader wilgotnym, chociaż dość wielkim.-

sprzęty dostateczne.-

"

nie posiada

7

Mojżesz Leib Rozenhak

191

nie jest odpowiednym bowiem ciasny i brudny.- sprzęty dostateczne.-

"

nie posiada

5

Abraham Schmul

Haker(?)

181

Jest odpowiedny.-

sprzęty dostateczne.-

"

nie posiada

4.

Jakób Rozenhak

36

 

 

Łysiec 13. Marca 1877.

Verlatur

 

 

Na dzień 23. Marca 1877

Podczas ??? dzieci uczęszczających do Hajderów wykazali się świadectwem kwalifikacyi następujące nauczyciele:

a.Leizor Galering dekretem kwalif: gminy wyznaniowej  Łysiec 1 go Stycznia 1877.-

b. Mojzesz Leib Haiss dekretem kwalif: gminy wyznaniowej ??? Łysiec 10go Stycznia 1877.-

 

Łysiec dnia 23. Marca 1877

Tarachowicz?

 

Szkółki pod N: 170-191-181 jako wilgotne brudne celowi nieodpowiadające zamknieto.

 

Łysiec 14/6 877

English translation: 

 

Register

Of cheders exisitng in the commune of the town of Łysiec and being of a purely religious character.

 

Whether the school premises meet the sanitary requirements and whether they are equipped with necessary utensils

Teacher's qualifications

Number of children attending the school

Name of a teacher

No. of the house and school

It is proper.-

Satisfactory utensils.

Has a qualif. Document from the heads of the religious community

Łysiec 12. September 1875.

30 [deleted] only 29

Zachary(?) Wolf Schwarz

221

It is proper.-

Satisfactory utensils.

Doesn't have a qualif. document. Showed it later

30

Leisor Galering

237

It is proper.-

Satisfactory utensils.

Doesn't have a qualif. document.

12[deleted]  only 11

Pinchas Kraut

265

It is not proper because it is small and rather damp --

Satisfactory utensils

Showed it later

9

Mojżesz Leib Haiss

170

It is not proper, because it is damp, although it is rather big. Satisfactory utensils.

Doesn't have a qualif. document.

7

Mojżesz Leib Rozenhak

191

It isn't proper because it is narrow and dirty. Satisfactory utensils.-

Doesn't have a qualif. document.

5

Abraham Schmul

Haker(?)

181

It is proper.-

Satisfactory utensils.-

?

Doesn't have a qualif. document.

4

Jakób Rozenhak

36

Łysiec 13 March, 1877.

Verlatur

 

 

23 March 1877

During the inspection of children attending the cheders, the following teachers presented qualification documents:

a. Leizor Galering - qualification decree from the religious community of Łysiec 1 January 1877.-

b. Mojzesz Leib Haiss qualification decree form the religious community of Łysiec 10 January 1877.-

Łysiec  23 March, 1877

Tarachowicz?

Schools numbered N: 170-191-181 were closed as damp dirty and not suitable for  the purpose.  

Łysiec 14 June, 1877